Dilluns, 04 de Desembre de 2023
Vilaplana - La Mussara Vilaplana - La Mussara
Muntanyes de Prades
Baix Camp - Camp de Tarragona
 
 
Benvinguda
 
El Poble
Situació
Història
Activitat econòmica
Patrimoni
CEIP - Cingle Roig
Festes
Vilaplanencs Il·lustres
 
Ajuntament
Composició
Regidories
Contactar
Administració
 
Administració Oberta
Seu electrònica i transparència
Perfil del contractant
Tràmits administratius
Ordenances
Bulletins Oficials
Calendari de recaptació
Documentació de Projectes
 
Turisme
Com arribar
Allotjaments
Restaurants
Muntanyes de Prades
Activitats
 
Informació Ciutadana
Horaris d'Autobus
Farmàcia
Telèfons d'urgència i d'interès
Avisos Meteorològics
Avisos Fitosanitaris
BANS - En vigència
Xarxes socials
 

 
  
El Poble

  Vilaplanencs Il·lustres
:: REGLAMENT D'HONOR I DISTINCIONS DE L'AJUNTAMENT DE VILAPLANA

  REGLAMENT D'HONOR I DISTINCIONS DE L'AJUNTAMENT DE VILAPLANA
Capítol I.- Marc Legal.

Article 1.

D’acord amb la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases de règim local, aquesta corporació reglamenta els procediments que s’haurà de seguir per concedir honor i distincions a aquelles persones, entitats o institucions que ho consideri oportú, sempre dins de l’àmbit de la seva competència i facultats.Capítol II. Categories.Article 2.

Els honors i distincions que aquest Ajuntament podrà atorgar seran els següents per ordre d’importància:

a). Fill Il·lustre de Vilaplana

b). Fill Adoptiu de Vilaplana

c). Fill predilecte de VilaplanaCapítol III. –Sobre Fill Il·lustre de Vilaplana.Article 3.

És el major ordre i distinció que proclama l’ajuntament de Vilaplana.Article 4.

Podrà recaure en aquella persona natural de la vila de Vilaplana, que hagi destacat de forma singular en el camp de l’art, de la ciència, de les lletres o de l’esportCapítol IV.-Sobre Fill Adoptiu de Vilaplana.Article 5.

Podrà ser proclamat Fill Adoptiu de Vilaplana, aquella persona que sense ésser natural de Vilaplana, pot tenir la consideració de Fill Predilecte o Il·lustre de Vilaplana.Capítol V.-Sobre els Fills Predilectes de Vilaplana.Article 6.

Podrà ser Fill Predilecte, aquella persona natural o veïna del poble de Vilaplana, a la qual es vol reconèixer i agrair allò que ha donat o ha fet per Vilaplana, tant a nivell material, com social o cultural.Capítol VI. –Altres Distincions Honorífiques.


Article 7.

El Ple de la Corporació podrà designar una via pública, complex urbà, o instal·lació municipal amb el nom d’una persona vinculada a la vila, reconeixent així, mèrits especials o serveis extraordinaris.Capítol VII.- Disposicions Comunes a Totes les Distincions.Article 8.

La concessió de qualsevol de les distincions esmentades en els articles anteriors, s’atorgaran desprès de la tramitació de l’expedient, el qual s’iniciarà a petició de qualsevol entitat o corporació, regidor o grup de regidors d’aquest Ajuntament o bé per decret d’alcaldia.Article 9.-

1.- L’acord d’incoació d’expedient a què s’ha fet referència en l’article anterior s’haurà d’adoptar, perquè sigui vàlid, per la majoria qualificada del 75 % dels membres de la Corporació.

2.- Així mateix, l’acord haurà d’incloure el nomenament d’un regidor que actuarà de ponent i d’un altre regidor que actuarà de fiscal.

3.- Actuarà de secretari el de la corporació o el funcionari d’aquesta corporació en qui delegui aquesta funció.Article 10.-

El ponent haurà de recopilar tots els mèrits que reuneixi la persona o l’entitat proposada i també els oportuns justificants. Amb aquesta finalitat podran col·laborar a petició del ponent, totes aquelles persones o entitats que estiguin capacitades.Article 11.

El fiscal formularà, si pertoca, oposicions i objeccions a la persona o l’entitat proposada, que hauran d’estar degudament justificats, recaptarà informació de totes aquelles persones que ho consideri adient.Article 12.

Per tal que puguin presentar-se en l’expedient incoat tots els possibles interessats, s’haurà de donar el màxim de publicitat a l’inici de l’esmentat expedient.Article 13.

El ponent o, si escau, el fiscal estaran obligats a prendre declaració a totes aquelles persones o entitats que així ho sol·licitin.Article 14

Conclosos els treballs del ponent i del fiscal, tots dos lliuraran les seves propostes al Sr. Alcalde, amb un informe detallat i raonat de les seves propostes i de les seves actuacions.Article 15.

L’expedient conclòs serà elevat al Ple de l’Ajuntament i haurà de romandre a disposició del regidor almenys 10 dies abans de realitzar la sessió plenària en la qual s’hagi d’adoptar la resolució definitiva.Article 16.

L’acord de proclamació de Fill Il·lustre, Fill Adoptiu,o Fill Predilecte, de la Vila de Vilaplana i totes quantes distincions es regulen en aquest reglament hauran de ser adoptades per la majoria absoluta legal dels membres de la corporació.Article 17.

La votació que només es farà sinó existeix acord unànime, haurà de ser secreta i mitjançant paperetes que seran facilitades amb aquesta finalitat.Article 18.

Adoptat l’acord definitiu s’haurà de fixar la data de realització de l’acte públic en el qual es proclamarà o es concedirà l’honor o distinció acordats.Capítol VIII.- Sobre la Cerimònia.Article 19.

1.- La proclamació de Fill Il·lustre, Fill Adoptiu, o Fill Predilecte, de la Vila i la resta de distincions, comportarà un acte públic que es durà a terme en la Sala de Sessions o al local que es consideri més adient.

2.- L’esmentat acte es durà a terme sota la presidència del Sr. Alcalde o de l’autoritat a qui competeixi, amb assistència dels membres de la Corporació, familiars de la persona homenatjada, autoritats locals i públic en general.

3.- En l’esmentat acte es llegiran tots els mèrits contrets per la persona o entitat a la qual es concedeixi l’honor o distinció, i si existeix la seva biografia.

4.- Si es concedís l’honor de proclamació de Fill Predilecte o Fill Adoptiu es lliurarà una placa justificativa de la distinció obtinguda.

5.- Per últim i en referència a l’article 7 del present reglament és descobrirà una placa amb el nom de la persona distingida a un lloc visible de la via pública, complex urbà o instal·lació municipal.Capítol IX. Disposicions Finals.Article 20.

Per tot allò no previst en aquest Reglament es tindrà en compte les legislacions aplicables i les disposicions d’aquest Ajuntament pel que fa a la seva disposició o interpretació.Vilaplana 2006

 
 
Projecte d'Obres
 
POUM - PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL
 
Agenda 21
 
Entitats
Casa de Cultura
Associació de Jubilats
Grup de Teatre
ADF de Vilaplana - La Mussara
Grup de Jóvens
Grup de Colònies l'Alzina Rodona
Associació de Caçadors
Casal Vilaplanenc
Cooperativa Agrícola
AMPA Cingle Roig
 
Publicacions Locals
Lo Pedris
CronoSport
 
Comerços
 
Eines
Ajuda'ns a millorar
Llibre de visites