Dimarts, 18 de Juny de 2024
Vilaplana - La Mussara Vilaplana - La Mussara
Muntanyes de Prades
Baix Camp - Camp de Tarragona
 
 
Benvinguda
 
El Poble
Situació
Història
Activitat econòmica
Patrimoni
CEIP - Cingle Roig
Festes
Vilaplanencs Il·lustres
 
Ajuntament
Composició
Regidories
Contactar
Administració
 
Administració Oberta
Seu electrònica i transparència
Perfil del contractant
Tràmits administratius
Ordenances
Bulletins Oficials
Calendari de recaptació
Documentació de Projectes
 
Turisme
Com arribar
Allotjaments
Restaurants
Muntanyes de Prades
Activitats
 
Informació Ciutadana
Horaris d'Autobus
Farmàcia
Telèfons d'urgència i d'interès
Avisos Meteorològics
Avisos Fitosanitaris
BANS - En vigència
Xarxes socials
 

 
  
Administració Oberta

  Ordenancas
:: 1 - ORDENANÇA REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
:: 2 - ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
:: 3 - ORDENANÇA REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES.
:: 6 - ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PEL CLAVEGUERAM
:: 7 - ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES
:: 8 - ORDENANÇA REGULADORA DE TAXA DEL CEMENTIRI LOCAL, CONDUCCIÓ DE CADÀVERS I ALTRES SERVEIS FÚNEBRES DE CARÀCTER LOCAL.
:: 9 - REGULADORA DE TAXA PER L'OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC LOCAL AMB MERCADERIES, MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ, RUNES, TANQUES PUNTALS, PUNTALS, BASTIDES I ALTRES INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES.
:: 10 - ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL PER EMPRESES O ENTITATS EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENT
:: 11 - ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA DE TEULES
:: 12 - ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D'AIGUA, GAS I ELECTRICITAT.
:: 13 - ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS
:: 14 - REGULADORA DE TAXA PER L'OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC ...
:: 15 - ORDENANÇA REGULADORA DE LES TAXES PER LA TRAMITACIÓ I L'ATORGAMENT DE LA LLICÈNCIA DE LES ACTIVITATS SOTMESES AL RÈGIM D'INTERVENCIÓ INTEGRAL DE L'ADMINISTRACIÓ AMBIENTAL
:: 16 - PREU PÚBLIC PER LA VENDA DEL LLIBRE "RECORDS DE LA MUSSARA"
:: 17 - ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE VEU PÚBLICA.
:: 18 - REGULADORA DE TAXA PER L'ENTRADA DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES I RESERVES DE LA VIA PÚBLICA PER APARCAMENT EXCLUSIU, PARADA DE VEHICLES, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE QUALSEVOL MENA.
:: 19 - ORDENANÇA MUNICIPAL PER A LA INSTAL·LACIÓ I FUNCIONAMENT D'INSTAL·LACIONS DE RADIOCOMUNICACIÓ AL TERME MUNICIPAL
:: 20 - TAXA PER LLICÈNCIA D'OBERTURA D'ESTABLIMENTS
:: 21 - Ordenança reguladora de la taxa per la utilització d'instal·lacions esportives i altres serveis analeg.
:: 22 - REGULADORA DE TAXA PER LA RETIRADA DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA ABANDONATS O ESTACIONATS EN LES VIES PÚBLIQUES MUNICIPALS.
:: 23 - ORDENANÇA MUNICIPAL, REGULADORA DEL SOROLL I LES VIBRACIONS (DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
:: 23 - ORDENANÇA MUNICIPAL, REGULADORA DEL SOROLL I LES VIBRACIONS (DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
:: 24 - PREU PÚBLIC PER LA UTILITZACIÓ DE COLUMNES, CARTELLS I ALTRES INSTAL·LACIONS PER A L'EXHIBICIÓ D'ANUNCIS
:: 25 - REGLAMENT REGULADOR DEL REGISTRE MUNICIPAL D'UNIONS ESTABLES DE PARELLA
:: 26 - ORDENANÇA REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA
:: 27 - ORDENANÇA PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D'ACCÉS A INTERNET "XARXA WI FI DE VILAPLANA"
:: 28 - Ordenança reguladora de la taxa per a la prestació de servei i aprofitament especial de l'edifici municipal amb motiu de la celebració de casaments

  14 - REGULADORA DE TAXA PER L'OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC ...
 
... AMB PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES, ATRACCIONS O ESBARJO SITUATS EN TERRENYS D’ÚS PUBLIC LOCAL AIXÍ COM INDÚSTRIES DE CARRER I AMBULANTS I RODATGE CINEMATOGRÀFIC.


Visualitza l'ordenança
 
Projecte d'Obres
 
POUM - PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL
 
Agenda 21
 
Entitats
Casa de Cultura
Associació de Jubilats
Grup de Teatre
ADF de Vilaplana - La Mussara
Grup de Jóvens
Grup de Colònies l'Alzina Rodona
Associació de Caçadors
Casal Vilaplanenc
Cooperativa Agrícola
AMPA Cingle Roig
 
Publicacions Locals
Lo Pedris
CronoSport
 
Comerços
 
Eines
Ajuda'ns a millorar
Llibre de visites